Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ là quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên tham gia quá trình trợ giúp công tác của công ty, doanh nghiệp diễn ra thuận lợi. Ngay dưới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và cập nhật mẫu quyết định chi tiết nhất nhé.

Tầm quan trọng của Quyết định phân công nhiệm vụ

Một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu của hợp đồng lao động chính là công việc. Công việc này phải do người lao động đã ký kết hợp đồng thực hiện.

Khi tiến hành công việc, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động được tuyển dụng để bố trí, sắp xếp cho phù hợp, hiệu quả.

Trong quá trình làm việc, có thể do yêu cầu sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động có thể thay đổi, phân công nhiệm vụ mới hoặc tạm chuyển người lao động sang làm công việc khác vì mục đích chung, để hoàn thành công việc được nhanh chóng và chính xác hơn.

Chính vì vậy, để người lao động nghiêm chỉnh chấp hành và có cơ sở giải quyết chế độ quyền lợi cũng như giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, mỗi doanh nghiệp cần thiết phải có quyết định phân công nhiệm vụ.

Quyết định phân công nhiệm vụ cho người lao động trong doanh nghiệp là một loại biểu mẫu nội bộ. Quyết định này xác định người chịu trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, gắn quyền và trách nhiệm của người lao động đối với công việc đó.

Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ 2019 mới nhất

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……………. ………….., ngày ….. tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………….…………….;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức các chức danh trong Công ty ……………..;

Căn cứ Hợp đồng lao động số (1)……..….. ngày ….. tháng …. năm…. giữa Công ty ………………. và ông/bà……………………..;

Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………..……

Bộ phận (2): ………………………………………………………………………

Chức danh/chức vụ (3): …………………………………………………………

Giữ nhiệm vụ (4): ………………………………………………………………..

Tại (5): ……………………………………………………………………………

Thời gian: từ ngày …. tháng ….năm …. đến ngày …. tháng ….. năm …..

Điều 2. Chế độ quyền lợi

Hệ số lương (6): …………………………………………………………………

Phụ cấp (7) (nếu có): ……………………………………………………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày (8) ………………………………

Điều 4. Các đồng chí (9)……………………………….và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận (10): GIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Quyết định phân công nhiệm vụ 2019

(1) Ghi chính xác số hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng người lao động đó.

(2) Ghi phòng, ban, bộ phận người lao động được phân công nhiệm vụ hiện tại đang làm việc.

(3) Chức danh, chức vụ của người lao động được phân công nhiệm vụ đang giữ trong công ty.

(4) Công việc, nhiệm vụ mới người lao động đó phải thực hiện sau khi nhận quyết định này.

Nếu cần có thể ghi chi tiết các công việc, nhiệm vụ được giao để quyết định được chính xác nhất.

(5) Đơn vị, bộ phận, nơi làm việc mới của người lao động.

(6) (7) Hệ số lương, phụ cấp mới của người lao động khi làm nhiệm vụ. Trường hợp không thay đổi thì ghi giữ nguyên, có thể ghi lại hệ số lương và phụ cấp (nếu có) trước đó của người lao động.

(8) Quyết định này có thể có hiệu lực từ ngày ký hoặc từ một ngày cụ thể khác, phụ thuộc vào sự sắp xếp nhân lực, kế hoạch làm việc của công ty.

(9) Tại đây ghi cụ thể các cá nhân, phòng, ban,… có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ mới của người lao động.

Ví dụ: Phó Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tài chính Kế toán,…

(10) Thông thường, nơi nhận sẽ bao gồm người có tên trong quyết định, các phòng, ban, bộ phận có liên quan và văn thư lưu trữ.

Trên đây là mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác cũng có thể thay đổi một số nội dung cho phù hợp với mục đích của mình.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ